വിജ്ഞാനോത്സവം 2023 – ജില്ലാതല പരിശീലനം

1

യുറീക്ക-ശാസ്ത്രകേരളം വിജ്ഞാനോത്സവം ജില്ലാതല പരിശീലനം സെപ്തംബർ 15-ന് പരിഷദ് ഭവനിൽ ഡോ. സി.പി. അരവിന്ദാക്ഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അനിൽ നാരായണര് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വിജ്ഞാനോത്സവം ജില്ലാ കൺവീനർ ജയരാജി. ജെ.എൻ. സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. സി. സെബാസ്റ്റിൻ പരിശീലനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം വഹിച്ചു.

1 thought on “വിജ്ഞാനോത്സവം 2023 – ജില്ലാതല പരിശീലനം

  1. Last year all students got certificate in connection with ureka vijnanolsavam. But this year selected students got the certificate eventhough the ureka team collected 20 rs from each students.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *