അന്താരാഷ്ട്ര വനിതദിനാഘോഷം

0

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് വിളവൂർക്കൽ യൂണിറ്റ് .(തിരുവനന്തപുരം ജില്ല, നേമം മേഖല) .അന്താരാഷ്ട്ര വനിതദിനാഘോഷം ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങക്കും കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം ആഘോഷിക്കുകയുണ്ടായി. “വീട്ടകങ്ങളിലെ സ്ത്രീ“എന്ന വിഷയത്തിൽ Dr.K. ബീന വിഷയാവതരണം നടത്തി. 17 വാർഡിലെ ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾക്ക് 3675 രൂപയുടെ P.P.C കിറ്റുകൾ സ്നേഹോപകാരമായി നൽകി. 64 അംഗങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു.മേഖല സെക്രട്ടറി പ്രഭാത്,മുൻ സംസ്ഥാനകമ്മിറ്റി അംഗം മല്ലിക, യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി സ്വീറ്റി, മേഖല ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി ഷെർളി എന്നിവരുടെ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *