ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം ആലേഖനം ചെയ്ത കലണ്ടർ

0

എഫ് സി ഐ കഴക്കൂട്ടം യൂണിറ്റ് (തിരുവനന്തപുരം ജില്ല കഴക്കൂട്ടം മേഖല) കൺവെൻഷനോട് അനുബന്ധിച്ച് മുതിർന്ന പരിഷത്ത് പ്രവർത്തകൻ ശശിധരൻ.പി., കഴക്കൂട്ടം മേഖല പ്രസിഡൻ്റ് , തിരുവനന്തപുരം ജില്ല പ്രസിഡൻ്റ് എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന എസ്. ഏകനാഥന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം ആലേഖനം ചെയ്ത കലണ്ടർ നൽകുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *