ഗിഫ്റ്റ് മത്സ്യം വില്‍പ്പനയ്ക്ക്

0

ജൈവരീതിയില്‍ വളര്‍ത്തിയെടുത്ത സ്വാദേറിയ ഗിഫ്റ്റ് മത്സ്യം കുളത്തില്‍ നിന്ന് നേരിട്ട് പിടിച്ചു നല്‍കുന്നു. ആവശ്യമുള്ളവര്‍ ഐ.ആര്‍.ടി.സി ഫിഷറീസ് ഡിവിഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

Mobile: 8075916148, 8078780304

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *