ഭൂമിയില്‍ ജീവന്റെ നിലനില്പിന് ആധാരമായ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് വെള്ളം. മണ്ണും വായുവുമാണ് മറ്റുരണ്ടെണ്ണം. ഇവയില്‍ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതേത് എന്ന കാര്യത്തില്‍ തര്‍ക്കിക്കാമെങ്കിലും മൂന്നും ഒരുപോലെ പ്രധാനം തന്നെ. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇല്ലാതായാല്‍ മറ്റുള്ളതിന് നിലനില്പില്ലാതാകും. മൂന്നുഘടകങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത്ര ശക്തമാണ്. നിറവും മണവും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു രുചിയും ഇല്ലാത്ത വെള്ളം ഭൂമിയില്‍ (ഉപരിതലവിസ്തൃതിയുടെ 71 ശതമാനം) സര്‍വത്രയുണ്ടെങ്കിലും ജീവജാലങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രൂപത്തിലുള്ളത് വളരെ പരിമിതമായ അളവിലേയുള്ളു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ജീവാമൃതമായ ജലത്തിന്റെ ഉപയോഗം ശാസ്ത്രീയമാകണം. അത് സാധ്യമാകണമെങ്കില്‍, ജലത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും  ജലലഭ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഉള്ള സമഗ്രമായ അവബോധം സമൂഹത്തിന്റെ സാമാന്യബോധമായി മാറണം. അതിന് വിപുലമായ ജലസാക്ഷരതാക്യാമ്പയിനുകള്‍ ആവശ്യമായി വരും. അതിനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ ചെറുഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധീകരി ക്കുന്നത്. ജലത്തിന്റെ രസതന്ത്രം, അശുദ്ധികള്‍, ജലശുദ്ധീകരണം, ജലജന്യരോഗങ്ങള്‍, ജലത്തിന്റെ ആകൃതി, ജലലഭ്യത, ജലചക്രം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങള്‍ ശാസ്ത്രീയമായി ചര്‍ച്ചചെയ്യുന്നതാണീ ഗ്രന്ഥം. സെക്കന്ററി, ഹയര്‍സെക്കന്ററി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ജലം ജീവാ മൃതമാകുന്നതെങ്ങനെയെന്ന സങ്കല്പം ശരിയായി ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ ഈ ഗ്രന്ഥം സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഗ്രന്ഥ കർത്താ- പ്രൊഫ. പി കെ രവീന്ദ്രൻ

വില 60 രൂപ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *