പുതിയ ലഘുലേഖകള്‍ പരിഷത്ത് വിക്കിയില്‍ വായിക്കാനും വീഡിയോകള്‍ യൂട്യുബില്‍ കാണാനും

0

• പാഠം ഒന്ന് ആർത്തവം (ലഘുലേഘ)
ലിങ്ക് : http://wiki.kssp.in/r/40o

• നമ്മള്‍ ഭരണഘടനയക്കൊപ്പം (ലഘുലേഖ)
ലിങ്ക് : http://wiki.kssp.in/r/40g

• ഭരണഘടന വീഡിയോ അവതരണം
https://tinyurl.com/constitutionkssp

‌‌• പാഠം ഒന്ന് ആർത്തവം – അവതരണം 1
https://tinyurl.com/arthavam1

• പാഠം ഒന്ന് ആർത്തവം – അവതരണം 2
https://tinyurl.com/arthavam2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *