മൂലകപേരുകൾ-പൊരുളും വഴിയും

മൂലകപേരുകൾ-പൊരുളും വഴിയും

മൂലകങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതുപോലെത്തന്നെ രസകരമാണ് അതിന് പേര് നല്കിയ പ്രക്രിയയും. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ രീതിയും സമീപനവും മൂലകങ്ങളുടെ നാമകരണത്തിലും നിരീക്ഷിക്കാം. മൂലകങ്ങൾക്ക് പേരിട്ടതെങ്ങനെയെന്ന് വിവരിക്കുന്നു ഈ പുസ്തകം.
രചന-ശോഭി ഡാനിയേൽ
വില 160 രൂപ

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ജില്ലാവാർത്തകൾ