ഡോ.സുനിൽദത്തൻ-ലോക വന, ജല, കാലാവസ്ഥ ദിനാചരണം

ഡോ.സുനിൽദത്തൻ-ലോക വന, ജല, കാലാവസ്ഥ ദിനാചരണം

 

ലോക വന, ജല, കാലാവസ്ഥ ദിനാചരണം

💦കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് അഴിക്കോട് യൂണിറ്റിൽ ലോക വന, ജല, കാലാവസ്ഥ ദിനാചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സംവാദ സദസ്സിൽ”സസ്യജാലങ്ങളും ജലവും മനുഷ്യനിലനിൽപ്പിന്” എന്ന വിഷയത്തിൽ ശ്രീ.പി.സുനിൽ ദത്തൻ ക്ലാസ്സ് എടുക്കുന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *