വിജ്ഞാനോത്സവം-സംസ്ഥാനതലസംഗമം-യു പി വിഭാഗം ശാസ്ത്രക്കണ്ണ്- ജൂൺ 26 ശനി കാലത്ത് 10 മണി മുതൽ ഗൂഗ്ൾ മീറ്റിൽ- കെ കെ കൃഷ്ണകുമാർ, കെ പാപ്പൂട്ടി, ഡോ ഡാലി ഡേവീസ് എന്നിവർ പങ്കെടുക്കുന്നു.

0

വിജ്ഞാനോത്സവം-സംസ്ഥാനതലസംഗമം-യു പി വിഭാഗം ശാസ്ത്രക്കണ്ണ്- ജൂൺ 26 ശനി കാലത്ത് 10 മണി മുതൽ ഗൂഗ്ൾ മീറ്റിൽ- കെ കെ കൃഷ്ണകുമാർ, കെ പാപ്പൂട്ടി, ഡോ ഡാലി ഡേവീസ് എന്നിവർ പങ്കെടുക്കുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *