സോപ്പുനിർമ്മാണ പരിശീലനം -തളിപ്പറമ്പ് ,കണ്ണൂൂർ ജില്ല

0
സോപ്പുനിർമ്മാണ പരിശീലനം

സോപ്പുനിർമ്മാണ പരിശീലനം

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തളിപ്പറമ്പ് യൂനിറ്റ് ഹരിത കർമ്മ സേന ക്കുവേണ്ടി സോപ്പു നിർമ്മാണ പരിശീലനം നടത്തി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *