സൗരോത്സവ ക്ലാസ്

0

പാലക്കാട്: ആലത്തൂർ മേഖലയിലെ എരിമയൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർക്ക് കർത്താ മാസ്റ്റർ സൗരോത്സവ ക്ലാസ് നയിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *