സംസ്ഥാന സെമിനാർ

സമഗ്ര മാലിന്യ സംസ്കരണം – മലപ്പുറത്ത് സംസ്ഥാന സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു

25 നവംബർ 2023 പുറത്തൂർ / മലപ്പുറം ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണം ഓരോ വ്യക്തിയുടേയും സംസ്കാരമായി മാറിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നാട്ടിൽ സമഗ്ര മാലിന്യ സംസ്കരണം സാധ്യമാകൂ എന്ന്...

യുവ സമിതി ക്യാമ്പ് കോളയാട്, പെരുവയിൽ ആരംഭിച്ചു

  കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് യുവ സമിതി ക്യാമ്പ് കോളയാട്, പെരുവയിൽ ആരംഭിച്ചു കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് സംസ്ഥാന യുവസമിതി ക്യാമ്പ് കോളയാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ...

അധികാര വികേന്ദ്രീകരണവും നവകേരള നിർമിതിയും

ആരോഗ്യ നിരീക്ഷണം ഭാവി കേരളം ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ദൗത്യമെന്ന് ഡോ ഇക്ബാൽ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണവും നവകേരള നിർമിതിയും കണ്ണൂർ പ്രമേഹവും ഹൃദയസംബന്ധമായ അസുഖവും നിയന്ത്രിച്ചാൽ കേരളത്തിന്റെ രോഗാതുരതയിൽ വലിയ...

യുവസമിതി സംസ്ഥാന പ്രവർത്തകകേമ്പ് സമാപിച്ചു

ജനാധിപത്യം പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ തുല്യത വളരണം -                  കെ . കെ.ശൈലജ MLA യുവസമിതി സംസ്ഥാന പ്രവർത്തകകേമ്പ്...

നവകേരള നിര്‍മ്മിതിയും കാര്‍ഷിക മേഖലയും – സംസ്ഥാന സെമിനാര്‍

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ സംസ്ഥാന കാർഷിക സെമിനാർ 2022 നവംബർ 26,27 തിയതികളിലായി ആലത്തൂരിൽ നടന്നു. "നവകേരള നിർമിതിയിൽ കാർഷിക മേഖലയുടെ പങ്ക് " എന്ന വിഷയത്തിൽ...