കേരള

ശാസ്ത്രസാഹിത്യ

പരിഷത്ത്

ഗ്രാമ പത്രം

2022

പരിഷത്ത് അറുപതിന്റെ നിറവിൽ

ശാസ്ത്രാവബോധ വ്യാപനത്തിന്റെ

അറുപത് പരിഷത്ത് വർഷങ്ങൾ

വേണം ശാസ്ത്രബോധവും

മതേതരത്വവും

ജനാധിപത്യവും

ലിംഗനീതിയുമുള്ള ഇന്ത്യ

ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിന്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *