കേരള
ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
…………………. യൂണിറ്റ്

ഗ്രാമപത്രം

സെപ്റ്റംബർ 20,2022

കേന്ദ്രസർക്കാർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം
നാടിനാപത്ത്.

കേന്ദ്രീകരണവും വാണിജ്യവത്ക്കരണവും
വർഗ്ഗീയവത്ക്കരണവും
വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വേണ്ട

ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം ജനകീയ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുക

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *