എറണാകുളം ജില്ലയിൽ 50% യൂണിറ്റ് കൺവെൻഷനുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.

104 യൂണിറ്റിൽ 52 എണ്ണത്തിൽ കൺവെൻഷനുകൾ നടന്നു. ജൂൺ 26 ന് നടന്ന ജില്ലാ പ്രവർത്തകയോഗത്തെ തുടർന്ന് ജൂലൈ 3നകം എല്ലാ മേഖലാകമ്മിറ്റികളും ചേർന്ന് യൂണിറ്റ് കൺവെൻഷൻ തിയ്യതികൾ തീരുമാനിച്ചു. ആദ്യ കൺവെൻഷന്‍ നടന്നത് കോലഞ്ചേരി മേഖലയിലെ വെമ്പിള്ളി യൂണിറ്റിലാണ് (ജൂലൈ – 3 ന് ) പിന്നീടുള്ള രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ടാണ് 52 കൺവെൻഷന്‍ നടന്നത് (17-7-2016 വരെ ). ജൂലൈ 31 നകം മുഴുവൻ കൻവെൻഷനുകളും പൂർത്തീകരിക്കലാണ് ജില്ലാകമ്മിറ്റിയുടെ ലക്ഷ്യം.ഇതിനെ തുടർന്ന് സയൻസ് സ്കൂളും മാസികാ പ്രചാരണവും നടക്കും.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *