പഴണിയാർ പാളയത്ത് കൊക്കർണ്ണി

0

ഐ.ആർ.ടി.സി- നബാർഡ് KFW സോയിൽ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പഴണിയാർ പാളയത്ത് പണി കഴിപ്പിക്കുന്ന കൊക്കർണ്ണി

പാലക്കാട്: ഐ.ആർ.ടി.സി- നബാർഡ് KFW സോയിൽ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പഴണിയാർ പാളയത്ത് പണി കഴിപ്പിക്കുന്ന കൊക്കർണ്ണി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *