പരിഷദ് വാര്‍ത്തകൾ ടെലിഗ്രാമിൽ വായിക്കാം.

0

പരിഷദ് വാര്‍ത്തകള്‍ ഉടനടി ടെലിഗ്രാം ചാനലിലും ലഭ്യമാകും.
https://telegram.me/gskssp എന്ന ചാനൽ വഴി വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ വായിക്കാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *