കാലാവസ്ഥാമാറ്റത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം കോഴ്സ് ജൂൺ 5 പരിസരദിനത്തിൽ തുടക്കം

0

ലൂക്ക – കാലാവസ്ഥാമാറ്റത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം കോഴ്സ് ജൂൺ 5 പരിസര ദിനത്തിൽ തുടക്കമാവുകയാണ്. കാലാവസ്ഥാമാറ്റത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ, കേരളത്തിൽ എന്ന വിഷയത്തിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് ഡോ എം രാജീവൻ (MoES Distinguished Scientist, Former secretary MoES, Govt of India) – ജൂൺ 5വൈകുന്നേരം 5 മണിയ്ക്ക്. തിരുവനന്തപുരം പ്രസ്ക്ലബിൽ വെച്ച് ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിക്കും. തത്സമയം കോഴ്സ് വെബ്സൈറ്റിലും ലൂക്ക Youtube ചാനലിലും പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യും. പരിപാടിയിൽ നേരിട്ട് എത്തിച്ചേരാനാകുന്ന വർ എത്തിച്ചേരുമല്ലോ.

ഉദ്ഘാടനം ലൂക്ക , കോഴ്സ് ലൂക്ക, LUCA Youtube – ചാനൽ ‘എന്നിവയിൽ തത്സമയം കാണാം…

1️⃣ LUCA Website
https://luca.co.in/climate-change-course-live/

2️⃣ Course LUCA Website

ലൂക്ക പാഠശാല – കോഴ്സുകൾ

3️⃣ Youtube Live

ടീം ലൂക്ക

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *