അമരമ്പലം പഞ്ചായത്തിലെ വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ വികേന്ദ്രീകരിക്കുക

0

പൂക്കോട്ടുംപാടം യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം

പാലക്കാട്: അമരമ്പലം പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉള്ളവർക്ക് വാക്സിനേഷനു വേണ്ടി പഞ്ചായത്തിലെ ഒരറ്റത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തേൾപ്പാറ PHCയിൽ എത്തിച്ചേരുക എന്നത് പ്രായോഗികമായി ഏറെ അസൗകര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ആയതിനാൽ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ സബ്‌സെന്ററുകളിലേക്ക് കൂടി ഇത് വികേന്ദ്രീകരിക്കണം എന്ന് പൂക്കോട്ടുംപാടം യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു. സബ് സെന്ററുകളിൽ സൗകര്യകുറവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദുർബല വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നല്കുന്ന രീതിയിൽ അടുത്തുള്ള  സ്ക്കൂളുകളിൽ ഇതിന് സൗകര്യം കണ്ടെത്തുവാൻ ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ് എന്നും സമ്മേളനം നിർദ്ദേശിച്ചു.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *