പത്തനം തിട്ട ജില്ലാസമ്മേളനം ഡോ.രതീഷ് കൃഷ്ണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *