21/07/2023

വടക്കാഞ്ചേരി മേഖലയിലെ ചാന്ദ്രദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ

21/07/23 തൃശ്ശൂർ വടക്കാഞ്ചേരി മേഖലയിൽ ചാന്ദ്ര ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. ശാസ്ത്രാവാബോധ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി വേലൂർ ആർ എസ് ആർ വി ഗവ.ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിൽ...

ചാലക്കുടി മേഖലയിലെ ചാന്ദ്രദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ

21/07/23 തൃശ്ശൂർ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് ചാലക്കുടി മേഖലയും എസ് എൻ കലിക്കൽ എൽ പി സ്കൂളും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച ചാന്ദ്രദിനാഘോഷ പരിപാടി എസ് എൻ കലിക്കൽ...

ചാന്ദ്രദിനം : പരുമല യൂണിറ്റ്

21/ 07 / 2023 പത്തനംതിട്ട: തിരുവല്ല മേഖലയിൽ പരുമല യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചാന്ദ്ര ദിനം പരുമല ഗവ എൽ പി സ്കൂളിൽ ആഘോഷിച്ചു. പരിപാടി പരിഷത്ത്...