31/03/2024

പരിഷത്ത് കാസർകോട് ജില്ലാ കൺവെൻഷൻ

ശാസ്ത്ര സംവാദസദസ്സുകളുമായി കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് കാഞ്ഞങ്ങാട് പുത്തനിന്ത്യ പണിയുവാൻ ശാസ്ത്രബോധം വളരണമെന്ന കാലികമായ മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് കേരളശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ജില്ലയിലെ 250 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ശാസ്ത്ര സംവാദസദസ്സുകളൊരുക്കുന്നു....

കാസർകോട് മേഖലയിൽ ശാസ്ത്ര സംവാദ സദസ്സിന് തുടക്കമായി

കാസർകോട് മേഖലയിൽ ശാസ്ത്ര സംവാദ സദസ്സിന് തുടക്കമായി കാസർകോട് പുത്തനിന്ത്യ പണിയുവാൻ ശാസ്ത്രബോധം വളരണമെന്ന കാലികമായ മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് കേരളശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശാസ്ത്ര സംവാദസദസ്സിന് കാസർകോട്...

പാരിഷത്തികം@ പാലായി മേഖലാതല സഹവാസ ക്യാമ്പ്

പാരിഷത്തികം@ പാലായി മേഖലാതല സഹവാസ ക്യാമ്പ് സമാപിച്ചു. മാർച്ച് 29, 30 തീയ്യതികളിലായി പാലായി ALPS ൽ സംഘടിപ്പിച്ച സഹവാസ ക്യാമ്പ് വിജയകരമായി സമാപിച്ചു. സംഘടനയിലേക്ക് പുതുതായി...