വൈക്കം മേഖലയിൽ പ്രതിഷേധയോഗം

0

ആഭിചാരങ്ങളും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും മനുഷ്യ ജീവനെടുക്കുന്ന അവസ്ഥ കേരളത്തിൽ ഭയാനകമായ സാഹച ര്യത്തിൽ അന്ധവിശ്വാസ ചൂഷണം തടയുന്നതിന് അടിയന്തിരമായി നിയമ നിർമ്മാണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വൈക്കം മേഖലയിൽ പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധിച്ചു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *