പയ്യന്നൂർ മേഖല കൺവെൻഷൻ-പി.നാരായണൻകുട്ടി ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിക്കുന്നു

പയ്യന്നൂർ മേഖല കൺവെൻഷൻ

പയ്യന്നൂർ മേഖല കൺവെൻഷൻ-പി.നാരായണൻകുട്ടിമാസ്റ്റർ പരിപാടി വിശദീകരിച്ച് ഉദാഘാടനം ചെയ്യന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *