വാക്കുകൾക്കും നിരോധനം – പ്രതിഷേധിച്ചു

0

മോഡി സർക്കാർ പാർലിമെന്റ് ൽ നിരോധിച്ച 69 വാക്കുകൾ മലയാളത്തിൽ എഴുതി തെരുവിൽ പ്രദശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരിഷദ് കിളിമാനൂര് മേഖല കമ്മിറ്റി കല്ലമ്പലം ജംക്ഷനിൽ  ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *