യുറീക്ക – ശാസ്ത്രകേരളം വിജ്ഞാനോത്സവസംഗമം – ജൂൺ 19 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മണി മുതൽ. മനുജോസ്, ഇഎൻ ഷീജ, കെ ടി രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ കഥ പറയുന്നു

0

യുറീക്ക – ശാസ്ത്രകേരളം വിജ്ഞാനോത്സവസംഗമം – ജൂൺ 19 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മണി മുതൽ. മനുജോസ്, ഇഎൻ ഷീജ, കെ ടി രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ കഥ പറയുന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *