കായംകുളത്തെ പഴയ കാല പരിഷത്ത് പ്രവർത്തകൻ ചന്ദ്രൻ അന്തരിച്ചു.

പരിഷദ് വാ‍ത്തയുടെ

ആദരാഞ്ജലികൾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *