ഹരിഗുണക്കൂട്ടിക്കുറ സംസ്ഥാനശിൽപ്പശാല ജൂൺ പതിനാറിന്.

0

 

ഹരിഗുണക്കൂട്ടിക്കുറ
സംസ്ഥാനശിൽപ്പശാല ജൂൺ പതിനാറിന്.
2024 ജൂൺ 16,പട്ടം ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ,തിരുവന്തപുരം

കേരളത്തിൽ ആയിരം യുറീക്ക ബാലവേദികൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവർത്തനം നടന്നു വരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ അടുത്ത ഒരു വർഷം ബാലവേദിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഗണിതപ്രവർത്തനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയാണ്.താഴെപ്പറയുന്ന ആശയങ്ങളാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ ഉള്ളടക്കമായി ആലോചിക്കുന്നത്.

I.ഗണിതാശയങ്ങൾ
ന്യുമറിക്കലുകൾ
ഭിന്നസംഖ്യകൾ
അഭിന്നകങ്ങൾ
സർവ്വസമത
പെർമ്യുട്ടേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ .
II.നിർമ്മാണം
ക്ലൈനോമീറ്റർ നിർമ്മാണവും അതുപയോഗിച്ച് ദൂരവും ഉയരവും അളക്കുന്ന പ്രവർത്തനവും.
ഘനരൂപങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം.
III.പരീക്ഷണങ്ങൾ
ഘനരൂപങ്ങളുടെ വ്യാപ്തം ഉൾപ്പെടുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ .
IV.ഗണിതജ്ഞർ
പൈതഗോറസ് -വ്യക്തിയും സിദ്ധാന്തവും .
രാമാനുജൻ സംഖ്യ, ശ്രീനിവാസരാമാനുജൻ
സംഗമഗ്രാമമാധവൻ,ശകുന്തളാദേവി,ഹിപ്പേഷ്യ തുടങ്ങിയ ഗണിതജ്ഞർ .
V.അബാക്കസ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും പസിലുകളും.
VIഗണിതത്തിന്റെ വികാസചരിത്രം.
പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തുടക്കമായുള്ള ശിൽപ്പശാല ജൂൺ 16 ഞായർ രാവിലെ പത്ത് മുതൽ വൈകുന്നേരം 4 വരെ തിരു വനന്തപുരം പട്ടം ഗവ.ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിൽ നടക്കും.ഗണിതവിദഗ്ദ്ധരും അദ്ധ്യാപകരും ബാലവേദിയിലെ ഗണിതപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ താത്പ്പര്യമുള്ള പരിഷത്ത് പ്രവർത്തകരുമാണ് ശിൽപ്പശായിൽ സംബന്ധിക്കുന്നത്.പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ 9496264186 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *