മുവാറ്റുപുഴയിൽ ബാലവേദി ഉപസമിതി രൂപീകരണം

മുവാറ്റുപുഴയിൽ ബാലവേദി ഉപസമിതി രൂപീകരണം

മുവാറ്റുപുഴ മേഖലയുടെ ബാലവേദി രൂപീകരണം 2021 ജൂൺ 12 ന് നടക്കും. എറണാകുളം ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ വിഷയസമിതി ചെയർമാൻ പ്രൊഫ. പിആർ.രാഘവൻ ബാലവേദി എന്ത് എന്തിന് എന്ന വിഷയത്തിൽ ചർച്ച നയിക്കും

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ജില്ലാവാർത്തകൾ