സംഘടനാ വിദ്യാഭ്യാസ ക്യാമ്പ് -2

0

പരിഷത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പ്രാധാന്യം തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ച് പ്രവർത്തകർക്ക് പരിശീലനം നൽകും. കൂടാതെ, പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ പ്രവർത്തകർ ചർച്ച ചെയ്യും.

29 /09/2023

പത്തനംതിട്ട :  പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ രണ്ടാമത്തെ സംഘടനാ വിദ്യാഭ്യാസ ക്യാമ്പ് ഒക്ടോബർ 01-02 ഞായർ, തിങ്കൾ ദിവസങ്ങളിലായി റാന്നി എൻ എസ് എസ് മിനി ആഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും. മല്ലപ്പള്ളി, തിരുവല്ല, പത്തനംതിട്ട , റാന്നി മേഖലകളിൽ നിന്ന് 50 പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുക്കും.

 പരിഷത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പ്രാധാന്യം തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ച് പ്രവർത്തകർക്ക് പരിശീലനം നൽകും. കൂടാതെ, പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ പ്രവർത്തകർ ചർച്ച ചെയ്യും.

ജില്ലാ കമ്മിറ്റി വിലയിരുത്തുന്നത് , ഈ സംഘടനാ വിദ്യാഭ്യാസ ക്യാമ്പ് പരിഷദ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രദേശത്ത് കൂടുതൽ കരുത്ത് നൽകും.

 പ്രധാന അജണ്ടകൾ ഇവയാണ്:

  • പരിഷത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പ്രാധാന്യം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പ്രവർത്തകർക്ക് പരിശീലനം നൽകുക.
  •  പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ പ്രവർത്തകർക്ക് ചർച്ച ചെയ്യുക.

നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും പ്രവർത്തകരുമാണ്. ക്യാമ്പിന്റെ വിജയത്തിനായി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഈ ക്യാമ്പ് പരിഷത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായകരമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *