ചാന്ദ്രദിനം

വടക്കാഞ്ചേരി മേഖലയിലെ ചാന്ദ്രദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ

21/07/23 തൃശ്ശൂർ വടക്കാഞ്ചേരി മേഖലയിൽ ചാന്ദ്ര ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. ശാസ്ത്രാവാബോധ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി വേലൂർ ആർ എസ് ആർ വി ഗവ.ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിൽ...

ചാലക്കുടി മേഖലയിലെ ചാന്ദ്രദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ

21/07/23 തൃശ്ശൂർ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് ചാലക്കുടി മേഖലയും എസ് എൻ കലിക്കൽ എൽ പി സ്കൂളും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച ചാന്ദ്രദിനാഘോഷ പരിപാടി എസ് എൻ കലിക്കൽ...

ചാന്ദ്രദിനം : പരുമല യൂണിറ്റ്

21/ 07 / 2023 പത്തനംതിട്ട: തിരുവല്ല മേഖലയിൽ പരുമല യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചാന്ദ്ര ദിനം പരുമല ഗവ എൽ പി സ്കൂളിൽ ആഘോഷിച്ചു. പരിപാടി പരിഷത്ത്...

കോലഴി മേഖലയിൽ “ചാന്ദ്രദിനം” ആഘോഷിച്ചു

22/07/23 തൃശ്ശൂർ കോലഴി മേഖലയിലെ വിവിധ പരിഷത്ത് യൂണിറ്റുകളിൽ ചാന്ദ്രദിനം വ്യത്യസ്ത പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിച്ചു. അവണൂർ ശാന്ത ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ അത്താണി സീ-മെറ്റ് -ലെ സീനിയർ...