20/08/2023

മലപ്പുറത്ത് ജില്ലാ സംഘടനാ വിദ്യാഭ്യാസ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു

20 ആഗസ്റ്റ് 2023 / മലപ്പുറം മലപ്പുറം :മലപ്പുറം ജില്ലാ സംഘടനാ വിദ്യാഭ്യാസ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. 2023 ആഗസ്റ്റ് 19, 20 തിയതികളിൽ കോട്ടക്കൽ അധ്യാപക ഭവനിൽ...

‘ശാസ്ത്രം മിത്തല്ല’ – തെരുവോര ജാഥ

2023 ആഗസ്റ്റ് 17 വയനാട് മാനന്തവാടി: കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് മാനന്തവാടി മേഖലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ശാസ്ത്രം മിത്തല്ല എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി ആഗസ്റ്റ് 16, 17 തീയ്യതികളിൽ തെരുവോര...