ആരോഗ്യ സാക്ഷരത ക്യാമ്പയിൻ

കാലടിയിൽ ആരോഗ്യസാക്ഷരത ക്ലാസ്

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് തിരുവനന്തപുരം മേഖലയിലെ കാലടി യൂണിറ്റിൽ ആരോഗ്യസാക്ഷരതാ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ലോക വയോജനദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് 2023 ഒക്ടോബർ 2-ന് മാർവെൽ മന്ദിരത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ എം.പി....

വയോജന സുരക്ഷാ ക്ലാസ്സിന് തുടക്കം കുറിച്ച് വർക്കല മേഖല

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് വർക്കല മേഖലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വയോജന സുരക്ഷാചർച്ചാ ക്ലാസ്സിനു തുടക്കമായി. ആരോഗ്യസാക്ഷരതാ ക്ലാസ്സുകളുടെ ഭാഗമായി വയോജന ദിനത്തിൽ ഇടവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ തുടക്കംകുറിച്ച...

ആരോഗ്യ സാക്ഷരത ക്യാമ്പയിന് തുടക്കമായി

01/10/2023 മങ്കട മങ്കട: ഗുണപരമായ ആരോഗ്യ ശീലം വളർത്തിയെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ആരോഗ്യ സാക്ഷരതാ ക്യാമ്പയിന് ജില്ലയിൽ...