സ്ഥാപക ദിനാഘോഷം

സെപ്തംബർ -10 പരിഷത്ത് സ്ഥാപക ദിനം

10 സെപ്തംബർ 2023 വ യനാട് കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് സ്ഥാപകദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മാനന്തവാടി മേഖല താന്നിക്കൽ പ്രണവം വായനശാലയിൽ വെച്ച് നടത്തിയ യൂണിറ്റ് ഒത്തുചേരലിൽ ജില്ലാ ജോയിന്റ്...

മലപ്പുറം മേഖല – പരിഷത്ത് സ്ഥാപക ദിനാചരണം വിവിധ യൂണിറ്റുകളിൽ സമുചിതമായി ആചരിച്ചു

10/09/2023 മലപ്പുറം  മലപ്പുറം: പരിഷത്ത് സ്ഥാപകദിനാചരണം മലപ്പുറത്തെ വിവിധ യൂണിറ്റുകൾ വിപുലമായി നടത്തി. കോട്ടക്കൽ, മലപ്പുറം ,മണ്ണഴി , പറപ്പൂർ യൂണിറ്റുകളിലാണ് ദിനാചരണം നടന്നത്. കോട്ടക്കൽ യൂണിറ്റിൽ...

പരിഷത്ത് സ്ഥാപക ദിനാഘോഷം മഞ്ചേരിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു.

10/09/2023 മഞ്ചേരി  മഞ്ചേരി: പരിഷത്ത് സ്ഥാപക ദിനാഘോഷം മഞ്ചേരി മേഖലയിലെ ആറ് യൂണിറ്റുകളിൽ നടന്നു. എല്ലാ യൂണിറ്റുകളിലും പതാക ഉയർത്തലും ഗ്രാമപത്രം സ്ഥാപിക്കലും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അയച്ചുതന്ന...

പരിഷത്ത് സ്ഥാപക ദിനാഘോഷം നിലമ്പൂരിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു.

10/09/ 2023  നിലമ്പൂർ നിലമ്പൂർ: സ്ഥാപിത ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് സെപ്റ്റംബർ 10 ന് ,നിലമ്പൂർ മേഖലയിലെ 9 യൂണിറ്റുകളിൽ വിവിധ പരിപാടികൾ നടന്നു.വഴിക്കടവ്, എടക്കര, ചുങ്കത്തറ, അകമ്പാടം,...