ഞാനും പരിഷത്തും: അശാേകൻ ഇളവനി

പരിഷത്ത് ജീവിതം നാൽപ്പത് വർഷം പൂർത്തീകരിച്ചു, ഇപ്പോഴും മടുപ്പ് തോന്നിയിട്ടില്ല.

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share

ഞാനും പരിഷത്തും: ടി കെ ദേവരാജൻ

അതെ പരിഷത്തിനവകാശപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഇക്കാലയളവിലെ എന്റെ പൊതുജീവിതമാകെ.

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share

വേമ്പനാട്ടുകായലിന് തനതായ ഭരണസംവിധാനമുണ്ടാക്കണം

ശ്രമകരമായ ഈ കടമ നിർവ്വഹിക്കാൻ വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെ ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രവർത്തനമോ പരിമിതമായ ഏകോപനമോ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല.

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share

ജില്ലാവാർത്തകൾ