തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനം 2021 ജൂൺ 29,20 തിയ്യതികളിൽ

0

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനം 2021 ജൂൺ 19, 20 തിയ്യതികളിലായി ഓൺലൈനായി നടക്കും. പ്രൊഫ. ബി.ഇക്ബാൽ വിജ്ഞാന സമൂഹവും കേരളവും എന്ന വിഷയത്തിൽ ഉദ്ഘാടന പ്രഭാഷണം നടത്തും

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *